"Als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed."

Confucius

Algemene voorwaarden

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van JSTA Opleidingskundig Adviesbureau

1. Inschrijving
U schrijft in door per activiteit het inschrijfformulier van de website te gebruiken. U kunt ook een volledig ingevuld inschrijfformulier zenden naar onderstaand adres. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst.

2. Betalingen
Na inschrijving ontvangt u een factuur. De deelnamekosten dienen minimaal 7 dagen voor de eerste dag van de training te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

3. Annulering
Annulering van de inschrijving geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel. Bij annulering meer dan 21 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.  Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk. U kunt ook een plaatsvervanger sturen.

4. Tussentijdse beëindiging
Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.

5. De studiebijeenkomsten
JSTA Opleidingskundig Adviesbureau behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van JSTA Opleidingskundig Adviesbureau, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een training deze te laten vervallen.

6. Studiematerialen
Van het door JSTA Opleidingskundig Adviesbureau ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan JSTA Opleidingskundig Adviesbureau voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van JSTA Opleidingskundig Adviesbureau mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

7. Overig
Door inschrijving voor een training geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van JSTA Opleidingskundig Adviesbureau. Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

8. Contactadres
JSTA Opleidingskundig adviesbureau
JSTA BV
Heemstedeweg 5
6961 KB Eerbeek
E-mail info@jsta.nl
Website www.jsta.nl

 

JSTA Opleidingskundig Adviesbureau