Menu Sluiten

Opleiding Rekendocent mbo

Omschrijving:
Deze opleiding is geschikt voor docenten in het MBO die opgeleid willen worden als rekendocent. U wilt samen met uw collega’s een goed “rekenklimaat” creëren, waarin leerlingen/studenten in hun toekomstige professie goed kunnen rekenen. Om ze daar bij te helpen wilt u weten hoe de leerlingen hebben leren rekenen, waar ze tegen aan lopen wanneer het rekenen niet wil lukken. U bekijkt rekenen in samenhang met andere vakken en hoe rekenen in het beroep naar voren komt. Ook belangrijk is dat leerlingen naast gecijferd zijn ook het rekenexamen op een goede manier afronden.
In opdracht van OCW heeft een breed samengestelde projectgroep (waar Jurriaan Steen deel van uit maakte) in december 2014 het “Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo” opgeleverd. In dit raamwerk worden de bekwaamheidseisen van de rekendocent beschreven op drie terreinen (vakinhoudelijke bekwaamheid, vakdidactische bekwaamheid en pedagogische bekwaamheid) en ligt de focus op de rekenleraar in het voortgezet onderwijs en de rekendocent in het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op basis van het raamwerk is de inhoud van deze opleiding samen gesteld.

Doelgroep:
Docenten rekenen of die daarvoor opgeleid willen worden.

Programma:

Eigen vaardigheid
In dit onderdeel komt uw eigen vaardigheid ter sprake.
Niet alleen het kunnen oplossen van een opgave is van belang , maar ook dat u verschillende rekenprocedures kunt toepassen. Na een instaptoets inventariseert u uw eigen leerdoelen. Dit onderdeel wordt met een toets op 3F niveau afgesloten.

De leerlijnen uitgewerkt
Hoe pakken leerlingen bepaalde rekenopgaven aan? Hoe hebben de leerlingen leren rekenen op de voorgaande scholen? De verschillende leerlijnen, zoals aangeboden in het onderwijs, komen aan bod. Het ontwerpen van goede rekenlessen waarin alle leerlingen goed leren rekenen. Naast het verkrijgen van inzicht wordt veel aandacht besteed aan verschillende vormen van oefenen. Tijdens de bijeenkomsten maken we gebruik van eigen opgenomen videomateriaal. Alle domeinen genoemd in het referentiekader komen in deze leergang aan de orde. Het beroepsproduct wat in dit onderdeel gemaakt wordt krijgt een plaats in het portfolio.

De zwakke rekenaar
U leert hoe u een diagnostisch onderzoek opzet. Hiermee kunt u op juiste wijze groepsplannen opzetten, waarbij u een juiste differentiatie toepast in uw klas. U leert, vanuit de actuele wetenschappelijke literatuur, hoe u rekenproblemen kunt oplossen bij leerlingen, maar ook hoe u de leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie kunt helpen om te gaan met hun rekenproblemen. Het voeren van een rekengesprek met daarop volgend het uitvoeren van een handelingsplan maakt onderdeel uit van het portfolio.

Rekenen in het dagelijks leven en rekenen in het beroep
Naast hetgeen naar voren moet komen in het generieke gedeelte wat getoetst gaat worden in het examen, leert u te zoeken naar die rekenonderdelen die vanuit het beroep aangeleerd kunnen worden. Samen met uw collega’s van de beroepsgerichte vakken leert u hoe u goede leerarrangementen kunt ontwerpen. Een ontworpen leerarrangement is een onderdeel van het portfolio.

Werkplekleren
Hier vindt de wisselwerking plaats tussen de theorie en de praktijk. Het geleerde wordt toegepast in uw onderwijspraktijk en uw praktijkervaringen komen naar voren als casus tijdens de bijeenkomsten. Zo leren we van en met elkaar. Een reflectie op het geheel (samenhang theorie en praktijk) komt in het portfolio.

Portfolio
Onder begeleiding van een coach werkt u aan uw eigen ontwikkeling. U krijgt zicht op uw sterke kanten en op uw leerpunten. Uw gehele leerproces wordt verwerkt in uw portfolio. De leergang wordt afgesloten met een eindgesprek.

Praktijkonderzoek
U werkt onder begeleiding van een coach aan een onderzoekende houding. Een praktijkgericht onderzoek in de onderwijsinstelling waar u werkzaam bent behoort tot de mogelijkheden. U leert hoe u een onderzoek kunt opzetten, uitvoeren, rapporteren en presenteren. Aan het eind van de leergang presenteert u het onderzoek. Indien mogelijk kan er een artikel geschreven worden welke geplaatst kan worden in een vaktijdschrift.
Locatie:
Vergadercentrum Se7en, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht
Duur:
8 bijeenkomsten van 09.30 – 16.00 uur.
Totale studiebelasting 170 uur.
Contacturen: 48 uur.
Voorbereiding: 24 uur.
Uitwerken opdrachten (incl. stage/werkplek): 98 uur.
Data:
In 2015: 7 oktober, 11 november, 9 december.
In 2016: 20 januari, 17 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei.
Trainer(s):
Jurriaan Steen
Investering:
€ 2145,00.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal.
Hiernaast kunnen nog enkele boeken worden aangeschaft.

Certificaat:
Deze leergang wordt aangeboden aan het “registerleraar.nl” en aan CPION.
Bij het goed afronden van de opdrachten ontvangt u een certificaat.
Hier op staan de beoordelingen en de aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten.